Visie en missie Taekwondo Flevokick

Visie:

Taekwondo Flevokick is een club voor sport en ontspanning. Onze leden verwelkomen wij in een energieke omgeving waar iedereen zich herkend en erkend voelt. Het is onze uitdaging om kinderen met plezier en respect de balans te laten vinden tussen fysieke fitheid en mentale weerbaarheid. 

De visie van Taekwondo Flevo Kick rust op drie pijlers:

 

Sport voor iedereen
Ervaren of beginner, gezond of niet, Taekwondo Flevokick gelooft dat ieder kind zijn of haar sportieve doelstellingen kan bereiken en draagt hier aan bij door een gevarieerde training en begeleiding op maat aan te bieden. Ieder kind is uniek in aanleg en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo en op eigen wijze. Op een speelse manier worden de kinderen uitgedaagd waarbij zij zich op verschillende gebieden ontwikkelen: motorische, lichamelijk en persoonlijke. Dit draagt weer bij aan het vergroten van het eigen zelfvertrouwen. 

Kwaliteit
Lange termijn doelstellingen vinden wij belangrijker dan snelle resultaten. Een belangrijke voorwaarde hierbij is de goede begeleiding. Bij Taekwondo Flevokick is er individuele aandacht. Door middel van specifiek observaties, fysieke metingen, wedstrijd resultaten en taekwondo examens worden resultaten bijgehouden en geëvalueerd. 

Meer dan alleen sport
Taekwondo Flevokick gelooft dat sport het middel is om verschillende doelen na te streven. Naast gezondheid heeft sport ook een sociale en maatschappelijke rol. Het brengt mensen samen en schept een band waarbij plezier centraal staat. Wij streven ernaar om betrokken te zijn bij de jeugd. Het opvoedkundige aspect van sport is belangrijk binnen jeugdsport. Discipline, structuur en samenwerken zijn belangrijke elementen binnen iedere les. 

Visie op kinderen

Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoefte. Bij Taekwondo Flevokick is een pedagogisch klimaat aanwezig  waar ruimte is voor individuele en sociale ontplooiing. Een klimaat waar ze bewust worden van maatschappelijke gangbare waarden en normen. Onze trainers stimuleren en motiveren de kinderen op een speelse manier om de eigen zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen te ontwikkelen. Hiermee willen we bijdragen aan een goede voorbereiding op een eigen plek in de hedendaagse maatschappij. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang. Kinderen:  

  • zijn uniek en behoren gerespecteerd te worden;
  • dienen gewaardeerd en geaccepteerd te worden zoals ze zijn;
  • moeten op een positieve manier benaderd worden;
  • zullen gestimuleerd en ondersteund worden in hun ontwikkeling;
  • zullen de mogelijkheid krijgen zich als individueel mens, maar ook als iemand in een groep te ontwikkelen.

Missie

Taekwondo is een begrip in de vrijetijdsbranche welke voor kinderen vanaf 4 jaar de faciliteiten biedt voor een gezonde leefstijl. Naast taekwondo leren wij onze leden zelfdiscipline, zelfvertrouwen en respect te hebben voor elkaar. Met onze werkwijze prikkelen wij niet alleen de kinderen maar ook hun ouders. Zo is ouderbetrokkenheid enorm groot. Je kunt duidelijk spreken van empowerment.
Taekwondo Flevokick is een groeiende club waarin ons team helder communiceert met elkaar en onze leden. Sociale interactie, kennis en kwaliteit in een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt is waar wij voor staan. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!