Inschrijfformulier

 
* Hierbij verklaart ondergetekende tot wederopzegging machtiging te verlenen aan Stichting het Evenwicht om van bovenstaande rekening de bedragen volgens de gekozen betalingstermijn die zijn verschuldigd af te schrijven. De afschrijving vindt plaats op basis van het gekozen abonnementstype.

* Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen, afhankelijk van de inschrijfdatum, een evenredig bedrag van de volledige jaarcontributie.

* Indien u traint via Jeugdsportfonds dan is machtiging niet van toepassing en zijn de bankgegevens niet noodzakelijk.

* Indien u niet akkoord gaat met de incasso overschrijving kunt u het bedrag terugboeken. U dient zich hiervoor binnen dertig dagen na de dag waarop de afschrijving heeft plaatsgevonden te wenden tot de bank waar uw rekening wordt geëxploiteerd.

* Beëindiging lidmaatschap: Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. De opzegging moet minimaal één kalendermaand bij ons binnen zijn. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Flevokick wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal een kwartaal vanaf de ingangsdatum. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met drie maanden. Bij tussentijdse opzegging binnen het kwartaal vindt geen restitutie van het lidmaatschap plaats, mits daar medische redenen voor zijn en in goed overleg met de trainer.

* Ik wil graag een kopie van dit formulier.

Ik verklaar gemachtigd te zijn om namens de rekeninghouder op te mogen treden en ga akkoord met een eenmalige afschrijving van € 50,- inschrijfgeld (inclusief taekwondopak en band).

* Ik verklaar gemachtigd te zijn om namens de rekeninghouder op te mogen treden en ga akkoord met automatische incasso op de door mij gekozen betaaltermijn met de daarbij behorende kosten.

* Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en ik verklaar kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Flevokick Almere.